Downlight [CUP]

Model Lamp Dimension ราคาปลีก
  W L H
HL-11-KL4 4INCH 145 - 178 65.00
HL-11-KL5 6INCH 180 - 195 83.00
เหมาะสำหรับ บ้าน อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงแรม
อายุการใช้งาน
มุมส่องสว่าง
คุณลักษณะ - ขาทำจากเหล็ก Reflector ทำจากอลูมิเนียม
- รองรับขั้ว E27
ข้อแนะนำ - ใช้ติดตั้งภายในอาคารทั่วไป
Base
Dimension
Light Distribution Curve